اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-683544&text=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری