اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-683793&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81%DB%B3+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85+%C2%AB%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%C2%BB+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88

اشتراک گذاری