اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684212&text=%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری