اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684264&text=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+320+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+4+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C+%2B+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%81%D8%A7%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری