اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684326&text=%DA%A9%D8%B4%D8%AA+%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری