اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684762&text=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری