اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684828&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+16+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری