اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684883&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D9%BE%DA%98%D9%88+405+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D9%84+%2F+4+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری