اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684978&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4+%D8%B1%D9%86%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21

اشتراک گذاری