اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-684989&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%2F++%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF+55+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری