اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685114&text=%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری