اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685135&text=%DA%86%D9%87+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری