اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685143&text=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF%2F%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7+%D9%BE%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری