اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685183&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری