اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685198&text=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7+%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری