اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685231&text=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%21

اشتراک گذاری