اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685303&text=%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%B7%D8%B1+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%21

اشتراک گذاری