اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685365&text=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4+%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82+%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری