اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685387&text=%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%D8%AC%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری