اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685414&text=700+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84+20+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری