اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685446&text=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%AA%D8%A7%DA%98+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری