اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685853&text=%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری