اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-685931&text=%D9%81%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%2F+20+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%87+

اشتراک گذاری