اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686208&text=%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+1400+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F+

اشتراک گذاری