اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686326&text=%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%B4%D8%AA++%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری