اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686572&text=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%DB%B3%DB%B0%DB%B7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%2F+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+24+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری