اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686577&text=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4

اشتراک گذاری