اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686647&text=%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DB%B5%DB%B7+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+1400+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری