اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686661&text=%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C+6+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86+23+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%21

اشتراک گذاری