اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686683&text=%DB%B1%DB%B5%DB%B3+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری