اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686690&text=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری