اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686703&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DB%B3%DB%B0+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C+

اشتراک گذاری