اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686705&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C+

اشتراک گذاری