اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686766&text=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%87+

اشتراک گذاری