اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686768&text=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%DA%98%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D9%88+206+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%2B+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

اشتراک گذاری