اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686802&text=%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B1%D8%A7+%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری