اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686869&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+5+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

اشتراک گذاری