اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686918&text=+%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+9+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری