اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686920&text=%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA+%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86

اشتراک گذاری