اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686923&text=%D8%AD%D9%82+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری