اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686924&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B2%D9%87+%D9%88+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری