اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-686974&text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86+%26quot%3B%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%26quot%3B+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA++1400

اشتراک گذاری