اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687071&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%98+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%B3%D9%82%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری