اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687174&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%9F+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری