اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687526&text=%DA%AF%D8%A7%D9%81+%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری