اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687768&text=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D9%88+%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری