اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687824&text=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%3A+%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری