اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687836&text=%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%DB%8C%DA%A9+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%DA%98%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

اشتراک گذاری