اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-687938&text=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9+%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%86+9+%D8%A8%D8%A7+2+%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری