اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-689056&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%82%D8%A7%D9%BE+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C

اشتراک گذاری